Volg ons op Twitter Word vrienden op Facebook Word vrienden op Hyves  
 

PRIVACY VERKLARING

Gepubliceerd 5 december 2018

Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In onze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Lees hieronder hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Foto's

Op onze website en in onze nieuwsbrieven worden foto’s geplaatst die gemaakt zijn op door ons georganiseerde activiteiten met als doel een impressie te geven van de sfeer en beleving ervan. De foto’s worden alleen hier gepubliceerd en niet gebruikt of doorgegeven voor andere doeleinden.
Het is natuurlijk ondoenlijk om iedereen toestemming te vragen voor het maken en publiceren van al deze foto’s.
Als iemand herkenbaar in beeld is gebracht, is dat in principe een persoonsgegeven.
Echter als men een onevenredige inspanning moet leveren om die persoon te identificeren is er geen sprake meer van een persoonsgegeven. De AVG is dan niet van toepassing en is er geen toestemming nodig voor het maken en publiceren van de foto.
Bovendien valt door de creativiteit van de fotograaf het maken van de foto onder de vrijheid van meningsuiting en is er sprake van gerechtvaardigd belang.

Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen is niet verantwoordelijk voor de publicatie van foto’s van leden, die niet in opdracht van de vereniging zijn gemaakt en gepubliceerd.
Mocht u toch foto’s of andere persoonsgegevens op onze website of in onze nieuwsbrieven zien waar u het niet mee eens bent, bent  u natuurlijk vrij om daar bezwaar tegen te maken.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging St. Callistus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Het uitnodigen voor activiteiten van de vereniging
 • Het informeren via nieuwsbrief of andere nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging  St. Callistus  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Muzikale opleiding;
 • Muzikale ervaring.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging St. Callistus  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Muziekvereniging St. Callistus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Vriend van Callistus of schriftelijke aanmelding voor de nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging St. Callistus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging St. Callistus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men ingeschreven dan wel aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Muziekvereniging St. Callistus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging St. Callistus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging St .Callistus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de ledenadministratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging St. Callistus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Muziekvereniging St. Callistus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen  zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring of in algemene zin hierover nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Secretariaat Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen
E-mail adres: marianne.plag@gmail.com